சந்திராயன்- 3 வெற்றியை கொடி ஏற்றி கொண்டாடிய அதிரை இமாம் ஷாஃபி பள்ளி!!